SkiJo SoftwareNovinky od verze 15.8

Podrobnější seznam novinek od verze 15.8

- Knihovna oken Velux s doplňky, umožňuje vkládání oken do výkresu i do tabulky výrobků, vstupy dialogovým panelem.
- v POP menu: KNIHOVNY

- Příkazy SUMATRIB: a SUMBLOKY: provádí upravený výpis, včetně výpočtu hmotnosti vybraných ocelových prvků a možnosti dílčího výběru z výkresu. Data ocelových prvků jsou uložena v souboru SKJOCDAT.TXT - možno doplňovat chybějící prvky.
- v POP menu: Výkres

- Příkaz ZÁBRADLI: pro kreslení zábradlí do zvláštní vrstvy.
- v POP menu: Kresli

- Příkaz ZRCPOP: pro opravu zrcadlených popisů ocelových, dřevěných a jiných prvků. Pokud jsou značky po zrcadlení zkresleny, příkaz je opět zčitelní.
- v POP menu: Různé - Různé menu

- Do hlavního konfiguračního panelu byl doplněn přepínač normy kreslení Praktik/ČSN.... . Ovlivňuje kreslení dveří, schodišť, popisu úrovní, ... (zárubně tence, jiná výstupní čára schodiště, ...).
- v POP menu: Soubor - Konfig - SkiJo (zobrazí hlavní konfigurační panel)


Upgrade 16.10 řeší:

- Některé odlišnosti při používání r.2000i. Problém EXTBLOK, ... .

- Byly přepracovány veškeré dialogové panely - optimalizován jejich vzhled. Další panely byly doplněny nebo upraveny přidáním položek:

- - Dialogové panely zakreslování otvorů mají novou položku Modifikace vrstev - Povolena. V případě jejího povolení můžete ovlivňovat vrstvy se kterými zakreslování otvorů pracuje. Určeno pro práci s výkresy, které mají jinou strukturu vrstev-hladin a použití vrstev SkiJo by bylo komplikací.
- - Nový dialog legendy místností umožňující nastavení parametrů popisu, objevuje se také v hlavním konfiguračním panelu pro trvalé implicitní nastavení. Při popisu jednotlivých místností se objevuje rozšířený dialogový panel, umožňující rychlejší práci výběrem položek místností z podseznamů. Jednotlivé seznamy (názvy místností, podlahy, ...) jsou v sekcích zapsány v souboru OZNMST.DAT, kde je možné provést úpravy a doplnění seznamů.
- - Nový dialog kót umožňující nastavení parametrů kótování, objevuje se také v hlavním konfiguračním panelu pro trvalé implicitní nastavení.
- - Nový dialog přímého schodiště umožňující nastavení parametrů schodišť, objevuje se také v hlavním konfiguračním panelu pro trvalé implicitní nastavení. Podle způsobu zakreslování (půdorys, řez, ...) jsou aktivní příslušné části panelu.
- - Nový dialog točitého schodiště umožňující nastavení parametrů schodiště, objevuje se také v hlavním konfiguračním panelu pro trvalé implicitní nastavení. Podle způsobu kreslení (půdorys, model, ...) je řízena přístupnost položek.
- - Nový dialog editace entit (příkaz EDIENT:) umožňující nastavení činnosti příkazu, objevuje se také v hlavním konfiguračním panelu pro trvalé implicitní nastavení. Umožňuje změnu vlastností entit, řízení zobrazení, vymazání, výběr, nastavení vrstvy, ... podle již nakreslené entity. Volba nastavení informačního dialogu řídí, zda bude doplňkový dialogový panel s parametry entity zobrazen. Je možné také urychlené zadávání činnosti přímo v příkazové řádce (Podle volby Nápověda). - - v POP menu: Spočti-Servis
- - Do hlavního konfiguračního panelu je doplněn přepínač načítání SERVISU - pomocných funkcí pro ovládání programu. Při načítání SERVISU je také provedeno načtení USERLSP.LSP - volně přístupný soubor pro zapsání Vašich případných funkcí, které požadujete načítat. Seznam funkcí které se aktivují je uveden na konci tohoto souboru.
- - Do hlavního konfiguračního panelu je doplněn přepínač definice status řádku. Je určen pro uživatele, kteří nepoužívají ve Windows nástrojové panely zobrazení hladiny a parametrů kresby. Tyto mohou být umístěny do status řádku. V případě potíží postupujte podle WWW stránek.
- - Do hlavního konfiguračního panelu doplněna tlačítka pro nastavení implicitních hodnot parametrů. Použijte v případě množství uživatelských nastavení, kdy parametry přestávají vyhovovat - každý popis jiný a pod. .

- Doplněna nástrojová lišta Kóty podrobně, umožňující rychlou volbu kreslené kóty.

- Doplněn příkaz pro obnovení varianty OBNOVVAR:.
- v POP menu: Edituj - Varianty - Obnovvar

- Bylo upraveno a doplněno POP menu KNIHOVNY, původní ocelové profily jsou umístěny v položce: Ocel zjednodušeně, doplněné přesné profily jsou v sekci: Ocel přesně.

- Do POP menu KNIHOVNY byla doplněna sekce kreslení nejčastěji používaných typů šroubů, matic a podložek. Prvky jsou kresleny v rozměrech podle ČSN, doplňují zjednodušené zakreslování spojů SkiJo. Položka Rozlož blok s atributy provede rozbití bloku spojovacího prvku a odstranění jeho atributů.


Upgrade 17.0 řeší:

- Bylo rozšířeno zakreslování dveřních otvorů - tedy funkce pro kreslení dveří normálních, s obložkovou zárubní, vstupních a atypických:

- - Otevírání doplněno o křídla kyvná, skládací a posuvná.
- - Doplněný přepínač "Směr otevírání - otočit" umožňuje zakreslování dveří s křídly proti směru zadávacích bodů, také s křídly na druhé straně niky v tlustších zdech.

- Rovněž bylo rozšířeno zakreslování okenních otvorů:

- - Nyní je funkční parametr tloušťky okenního parapetu, který umožňuje zakreslování okenních otvorů se zúženou parapetní stěnou.
- - Poloha okenní výplně je volitelná.
- - Doplněno kreslení výplně Vitrablok - sklobetonové tvárnice.

- Bylo doplněno zaokrouhlování stavebních kót.

- Strojařské kóty mají nyní všechny možnosti nastavení jako kóty stavební.

- Kreslení inženýrských sítí bylo doplněno o možnost kreslení typem čáry, síť tedy nemusí být složena ze segmentů, může se chovat jako editovatelná čára.

- Při zakreslování komínů je možno nastavit parametry odděleně pro každý komínový průduch.

- Kreslení schodišť bylo doplněno o výpočet a označování spádů ramp.

- Generování souvislé tabulky legendy místností bylo upraveno tak, že je možné generovat více tabulek vedle sebe po nastavení parametru maximálního počtu řádků.

- Sortiment geodetických příkazů byl doplněn o:.

- - Načítání obecných formátů souřadnic - příkaz ČTISTX:. Položky souboru - číslo bodu, souřadnice X,Y,Z a další poznámky mohou být odděleny mezerou a jsou zaznamenány při vložení do výkresu.
- - Doplněny funkce pro vynášení - KRJTSK: a odečet - JTSKXY: souřadnic JTSK. Tyto jednoduché příkazy umí po zadání souřadnic body vynášet nebo naopak ukazované body zapsat do tabulky.

- Knihovny byly upraveny pro možnost zavedení vlastních prvků do ikonových menu úpravou seznamů. Vlastní prvek - soubor DWG a jeho slide - soubor SLD je nutno dále ručně vytvořit.
- v POP menu: Soubor - Konfig - SkiJo


Upgrade 18.0-4 řeší:

- Asociativní stavařské kótování - doplněn příkaz AKT: - pomocí stejného ovládání jako mají kóty SkiJo jsou generovány kóty asociativní s vlastnostmi asociativních kót AutoCADu/BricsCADu.

- Příkaz PARKOT: umí pracovat i s asociativní kótou.

- Příkaz DISKOT: opravuje délku kóty SkiJo podle nastavených parametrů kót - jednotky, měřítko ... .

- Příkaz DÉLKAČAR: počítá i s délkami křivek.

- Příkaz PŘÍČKA: umí uzavřít - vykreslit obvodovou zeď.

- Knihovny doplněny novými prvky - knihovny klempířských a ostatních výrobků byly doplněny o cca 60 prvků použitelných do tabulek výrobků. Dále doplněny dveře v pohledu.

- Optimalizována rychlá knihovna - byly vybrány a setříděny nejčastěji používané prvky.

- Byla založena sekce knihovny dopravních značek.

- Doplněny nové šrafovací vzory krytin a dlažeb.

- Při výkazu řeziva je počítána jeho kubatura.

- Doplněn identifikátor hladin profese STAVBA - pomocí předpony doplněné před standartní názvy hladin SkiJo je možno hladiny přesně specifikovat - setřídit. Identifikátor je volitelný, ukládaný do konfigu. Pomocí něj lze také v jednom výkresu oddělit "objekty", řízení výkresu je potom prováděno podle nastaveného identifikátoru.

- Optimalizované a rozšířené menu - nové prvky jsou umísťovány do popředí, staré je možno volat tlačítkem v pozadí.

- Nové ikonového menu - ikonové menu AutoCADu bylo doplněno novým nenu, které je přehlednější, umožňuje doplnění nových prvků a barevné nastavené pozadí snímků. Původní menu je možno volat tlačítkem v pozadí.

- Zjednodušení a doplnění konfigurace - položky implicitní textový font, identifikátor, barevné nastavené ICON menu byly umístěny do nové skupiny SETUP. I bez nastavení konfigu je implicitní ovládání pomocí dialogových panelů a nová norma ČSN ISO .... .

- Při použití vrstev starého stavu jsou tyto vrstvy definovány - typ čáry a barva.

- Profese elektro byla doplněna o prvky EPS, EZS, telefonní, ozvučovací, anténní, počítačové, televizní, identifikační.

- Doplněna zjednodušená legenda-výkaz použitých elektroprvků a vodičů.


Upgrade 19.0 řeší:

- Přehlednější popisy ikonek - nápověda tlačítek se dříve objevovala pouze ve status řádku, nyní se objevuje přímo u tlačítek.

- Šrafovací vzory byly doplněny o šrafu pro bourané konstrukce, šrafy obkladů a dlažeb základních rozměrů (12 ks) a šrafy lícového zdiva (11 ks).

- Bylo doplněno zakreslování překladů POROTHERM do půdorysu - typ vysoký, plochý, roletový. Překlady jsou automaticky generovány, je možný výkaz prvků.

- Bylo doplněno zakreslování překladů YTONG do půdorysu - typ nosný, nenosný, obloukový, snížený. Překlady jsou automaticky generovány, je možný výkaz prvků.

- Kreslení obkladu bylo doplněno popisem-značkou výšky, délky a typu - připraveno pro výkaz.

- Byla doplněna rohová razítka - 3 ks jednoduchých, 3 ks s atributy.

- Dříve nebylo vpodstatě možné manipulovat s atributy-popisy elektroznaček, nyní je možná optimalizace polohy a natočení. Při jednotlivém výběru je možno měnit polohu a natočení, při hromadném výběru pouze natočení.

- Pracné zadávání parametrů elektroznaček při vkládání bylo doplněno možností dodatečného hromadného zadávání-plnění.

- Pracné určování počtu přeškrtnutí vedení - určení počtu žil - bylo nahrazeno tlačítky s předvoleným počtem.

- Byla doplněna nová funkce pro kreslení sběrnice rozvaděče.


Upgrade 20.0 řeší (předpokládaný cílový stav verze 20.0):

- Výkaz plochy obkladů bude možno provést na základě jeho popisných značek.

- Pro popis dřevěných prvků (zejména v řezu) byl doplněn odkaz s lomítkem - rozměr nad a pod čarou.

- Optimalizace polohy popisu dveří - její aktivace zajistí, že texty se nebudou překrývat s obloučkem otevírání.

- Kreslení schodišť bude rozšířeno o schody lomené a schody se šikmými stupni.

- Doplněny dopravní značky do knihovny - nyní celkem 94 symbolů.

- Profese elektro byla rozšířena o elektroprvky hromosvodů.

- Profese elektro byla rozšířena o elektroprvky podpor vedení (sloupy).

- Dále je řešena možnost optimalizace polohy a natočení elektro atributů - nyní třetí atribut (speciální) bez změny polohy, podvolba A0 - pro natočení 0, podvolba A90 - pro natočení v rozsahu -90 až +90 st..


Upgrade 21 a vyšší nejsou již podrobněji popsány.Následuje podrobný seznam příkazů a funkcí po načtení SERVIS.LSP a USERLSP.LSP

Příkazy aktivní po načtení SERVISu

VMV
- - - vymaž vše
PK
- - - režim kreslení pomocných konstrukcí
KPK
- - - konec režimu pomocných konstrukcí
ZPK
- - - zrušení pomocných konstrukcí
XRA
- - - připojení XREF z klávesnice
XRD
- - - odpojení XREFs z klávesnice
XRB
- - - vložení XREFs z klávesnice
XRX
- - - výpis XREFs z klávesnice

Příkazy zapsané v USERLSP.LSP - volně přístupný soubor

VC
- - - varianty nastaví modré a hidden (čárkované)
V
- - - zkratkové volání varianty
CV
- - - zkratkové nastavení čísla varianty
XV
- - - zrušení varianty - navrácení do původní vrstvy
BH
- - - rychlé šrafy ukázáním bodu (parametry podle předchozích šraf)
H
- - - rychlé šrafy výběrem hranic (parametry podle předchozích šraf)
WB
- - - zápis bloku do souboru (pro r.2000)


Funkce pro nastavení vrstvy

Pro funkce na ovládání vrstev-hladin platí obecně
 PH   zapíná vrstvu POHHRA
 XPH   vypíná vrstvu POHHRA
 CPH   přesouvá do vrstvy POHHRA
 PHH   zapíná vrstvu POHHRA1
 XPHH  vypíná vrstvu POHHRA1
 CPHH  přesouvá do vrstvy POHHRA1
 XR1   rozmrazí vrstvu XREF_1
 XXR1  zmrazí vrstvu XREF_1
 CXR1  přesouvá do vrstvy XREF_1
 ...
Zkratkový příkaz vychází z počátečních písmen názvu vrstvy.

Funkce pro nastavení základních vrstev
OS    "OSY"       osy
OSS    "OSY1"      osy další nebo čáry nad rovinou řezu
PH    "POHHRA"     hrany v pohledu
PHH    "POHHRA1"     hrany v pohledu další
NH    "NEVHRA"     neviditelné hrany
NHH    "NEVHRA1"     neviditelné hrany další
RE    "REZY"      obrysy v řezu
REE    "REZY1"      obrysy v řezu další
KO    "KOTY"      kóty
KOO    "KOTY1"      kóty další
TE    "TEXT"      texty
TEE    "TEXT1"      texty zvýrazněné
SR    "SRAFY"      šrafy
SU    "SUMA"      vrstva pro rámeček a jiné bloky
TA    "TABULKY"     tabulky
TAA    "TABULKY1"    tabulky další
XPK    "PK"       pomocné konstrukce

Vrstvy REZY1, POHHRA1, KOTY1 ... je doporučeno použít
pro nové konstrukce rekonstrukcí pro odlišení
od stávajících konstrukcí.

Funkce pro nastavení dalších vrstev
DV    "DVERE"
EL    "ELEKTRO"
KA    "KANALIZACE"
KOM    "KOMUNIKACE"
MA    "MATERIALY"    rozhraní materiálů (stěna-příčka a pod.)
NA    "NABYTEK"
NO    "NOSNIKY"     dřevěné nosníky
OB    "OBKLADY"
OD    "ODKAZY"
OK    "OKNA"
PL    "PLYNOVOD"
PO    "POMOCNE"
POZ    "POZICE"
PR    "PRIPOJKY"
PRE    "PREFABRIKATY"
SC    "SCHODY"
SD    "SDELOVACI"
SI    "SITE"
SP    "SPOJE"
SV    "SVARY"
TCH    "TECHNOLOGIE"
UR    "UROVNE"
VO    "VODOVOD"
VY    "VYSKOPIS"
ZA    "ZARIZENI"
ZAA    "ZARIZENI1"
ZE    "ZELEN"
SRR    "SRAFY1"
DVV    "DVERE1"
MAA    "MATERIALY1"
NAA    "NABYTEK1"
OBB    "OBKLADY1"
OKK    "OKNA1"
SCC    "SCHODY1"
SII    "SITE1"
ZEE    "ZELEN1"
PRO    "PROFILY"     ocelové nosníky
ST    "STARY"      konstrukce bourané
STT    "STARY1"     konstrukce bourané ke skrytí

Funkce pro nastavení vrstev externích referencí
XR    "XREF"
XR0    "XREF_0"     připojení koordinačního podkladu 1.PP
XR1    "XREF_1"     připojení koordinačního podkladu 1.NP
XR2    "XREF_2"     ...
XR3    "XREF_3"
XR4    "XREF_4"
XR5    "XREF_5"
XR6    "XREF_6"
XR7    "XREF_7"
XR8    "XREF_8"
XR9    "XREF_9"     připojení referencí rohových razítek

XRMO   "XREF_MODULY"   připojení modulového schematu
XRSK   "XREF_SKLADBA"  ...
XRPR   "XREF_PREFA"
XRKO   "XREF_KONSTRUKCE"
XRST   "XREF_STATIKA"
XRBE   "XREF_BETON"
XROK   "XREF_OCEL"
XRDR   "XREF_DREVO"
XRAR   "XREF_ARMOVANI"
XRTC   "XREF_TECHNOLOGIE"
XRSU   "XREF_STAVEBNI_UPRAVY"

XREL   "XREF_EL"     připojení elektro pro koordinaci
XREP   "XREF_EPS"    ...
XREZ   "XREF_EZS"
XRSL   "XREF_SLABOPROUD"
XRZT   "XREF_ZT"
XRUT   "XREF_UT"
XRVZ   "XREF_VZT"
XRHA   "XREF_HASIC"

XRIM   "XREF_IMAGE"   připojení obrázků
XRKA   "XREF_KATASTR"  ...
XRGE   "XREF_GEODET"
XRVY   "XREF_VYSKOPIS"
XRPO   "XREF_POLOHOPIS"

Funkce pro vypnutí základních vrstev
XOS  "OSY"
XOSS "OSY1"
XPH  "POHHRA"
XPHH "POHHRA1"
XNH  "NEVHRA"
XNHH "NEVHRA1"
XRE  "REZY"
XREE "REZY1"
XKO  "KOTY"
XKOO "KOTY1"
XTE  "TEXT"
XTEE "TEXT1"
XSR  "SRAFY"
XSU  "SUMA"
XTA  "TABULKY"
XTAA "TABULKY1"
XPK  "PK"

Funkce pro vypnutí dalších vrstev
XDV  "DVERE"
XEL  "ELEKTRO"
XKA  "KANALIZACE"
XKOM "KOMUNIKACE"
XMA  "MATERIALY"
XNA  "NABYTEK"
XNO  "NOSNIKY"
XOB  "OBKLADY"
XOD  "ODKAZY"
XOK  "OKNA"
XPL  "PLYNOVOD"
XPO  "POMOCNE"
XPOZ "POZICE"
XPR  "PRIPOJKY"
XPRE "PREFABRIKATY"
XPRO "PROFILY"
XSC  "SCHODY"
XSD  "SDELOVACI"
XSI  "SITE"
XSP  "SPOJE"
XST  "STARY"
XSTT "STARY1"
XSV  "SVARY"
XTCH "TECHNOLOGIE"
XUR  "UROVNE"
XVO  "VODOVOD"
XVY  "VYSKOPIS"
XZA  "ZARIZENI"
XZAA "ZARIZENI1"
XZE  "ZELEN"
XSRR "SRAFY1"
XDVV "DVERE1"
XMAA "MATERIALY1"
XNAA "NABYTEK1"
XOBB "OBKLADY1"
XOKK "OKNA1"
XSCC "SCHODY1"
XSII "SITE1"
XZEE "ZELEN1"

Funkce pro zmrazení vrstev externích referencí
XXR  "XREF"
XXR0 "XREF_0"
XXR1 "XREF_1"
XXR2 "XREF_2"
XXR3 "XREF_3"
XXR4 "XREF_4"
XXR5 "XREF_5"
XXR6 "XREF_6"
XXR7 "XREF_7"
XXR8 "XREF_8"
XXR9 "XREF_9"

XXRMO "XREF_MODULY"
XXRSK "XREF_SKLADBA"
XXRPR "XREF_PREFA"
XXRKO "XREF_KONSTRUKCE"
XXRST "XREF_STATIKA"
XXRBE "XREF_BETON"
XXROK "XREF_OCEL"
XXRDR "XREF_DREVO"
XXRAR "XREF_ARMOVANI"
XXRTC "XREF_TECHNOLOGIE"
XXRSU "XREF_STAVEBNI_UPRAVY"

XXREL "XREF_EL"
XXREP "XREF_EPS"
XXREZ "XREF_EZS"
XXRSL "XREF_SLABOPROUD"
XXRZT "XREF_ZT"
XXRUT "XREF_UT"
XXRVZ "XREF_VZT"
XXRHA "XREF_HASIC"

XXRIM "XREF_IMAGE"
XXRKA "XREF_KATASTR"
XXRGE "XREF_GEODET"
XXRVY "XREF_VYSKOPIS"
XXRPO "XREF_POLOHOPIS"

Funkce pro změnu do základních vrstev
COS  "OSY"
COSS "OSY1"
CPH  "POHHRA"
CPHH "POHHRA1"
CNH  "NEVHRA"
CNHH "NEVHRA1"
CRE  "REZY"
CREE "REZY1"
CKO  "KOTY"
CKOO "KOTY1"
CTE  "TEXT"
CTEE "TEXT1"
CSR  "SRAFY"
CSU  "SUMA"
CTA  "TABULKY"
CTAA "TABULKY1"
CPK  "PK"

Funkce pro změnu do dalších vrstev
CDV  "DVERE"
CEL  "ELEKTRO"
CKA  "KANALIZACE"
CKOM "KOMUNIKACE"
CMA  "MATERIALY"
CNA  "NABYTEK"
CNO  "NOSNIKY"
COB  "OBKLADY"
COD  "ODKAZY"
COK  "OKNA"
CPL  "PLYNOVOD"
CPO  "POMOCNE"
CPOZ "POZICE"
CPR  "PRIPOJKY"
CPRE "PREFABRIKATY"
CPRO "PROFILY"
CSC  "SCHODY"
CSD  "SDELOVACI"
CSI  "SITE"
CSP  "SPOJE"
CST  "STARY"
CSTT "STARY1"
CSV  "SVARY"
CTCH "TECHNOLOGIE"
CUR  "UROVNE"
CVO  "VODOVOD"
CVY  "VYSKOPIS"
CZA  "ZARIZENI"
CZAA "ZARIZENI1"
CZE  "ZELEN"
CSRR "SRAFY1"
CDVV "DVERE1"
CMAA "MATERIALY1"
CNAA "NABYTEK1"
COBB "OBKLADY1"
COKK "OKNA1"
CSCC "SCHODY1"
CSII "SITE1"
CZEE "ZELEN1"

Funkce pro změnu do vrstev externích referencí
CXR  "XREF"
CXR0 "XREF_0"
CXR1 "XREF_1"
CXR2 "XREF_2"
CXR3 "XREF_3"
CXR4 "XREF_4"
CXR5 "XREF_5"
CXR6 "XREF_6"
CXR7 "XREF_7"
CXR8 "XREF_8"
CXR9 "XREF_9"

CXRMO "XREF_MODULY"
CXRSK "XREF_SKLADBA"
CXRPR "XREF_PREFA"
CXRKO "XREF_KONSTRUKCE"
CXRST "XREF_STATIKA"
CXRBE "XREF_BETON"
CXROK "XREF_OCEL"
CXRDR "XREF_DREVO"
CXRAR "XREF_ARMOVANI"
CXRTC "XREF_TECHNOLOGIE"
CXRSU "XREF_STAVEBNI_UPRAVY"

CXREL "XREF_EL"
CXREP "XREF_EPS"
CXREZ "XREF_EZS"
CXRSL "XREF_SLABOPROUD"
CXRZT "XREF_ZT"
CXRUT "XREF_UT"
CXRVZ "XREF_VZT"
CXRHA "XREF_HASIC"

CXRIM "XREF_IMAGE"
CXRKA "XREF_KATASTR"
CXRGE "XREF_GEODET"
CXRVY "XREF_VYSKOPIS"
CXRPO "XREF_POLOHOPIS"

Doplněk ovládání XREF po patrech
Starý stav - zapnutí
XR0S "XREF_0_STARY"
XR1S "XREF_1_STARY"
XR2S "XREF_2_STARY"
XR3S "XREF_3_STARY"
XR4S "XREF_4_STARY"
XR5S "XREF_5_STARY"
XR6S "XREF_6_STARY"
XR7S "XREF_7_STARY"
XR8S "XREF_8_STARY"
XR9S "XREF_9_STARY"
Starý stav - zmrazení
XXR0S "XREF_0_STARY"
XXR1S "XREF_1_STARY"
XXR2S "XREF_2_STARY"
XXR3S "XREF_3_STARY"
XXR4S "XREF_4_STARY"
XXR5S "XREF_5_STARY"
XXR6S "XREF_6_STARY"
XXR7S "XREF_7_STARY"
XXR8S "XREF_8_STARY"
XXR9S "XREF_9_STARY"
Starý stav - změna do vrstvy
CXR0S "XREF_0_STARY"
CXR1S "XREF_1_STARY"
CXR2S "XREF_2_STARY"
CXR3S "XREF_3_STARY"
CXR4S "XREF_4_STARY"
CXR5S "XREF_5_STARY"
CXR6S "XREF_6_STARY"
CXR7S "XREF_7_STARY"
CXR8S "XREF_8_STARY"
CXR9S "XREF_9_STARY"

Konstrukce - zapnutí
XR0K "XREF_0_KONSTRUKCE"
XR1K "XREF_1_KONSTRUKCE"
XR2K "XREF_2_KONSTRUKCE"
XR3K "XREF_3_KONSTRUKCE"
XR4K "XREF_4_KONSTRUKCE"
XR5K "XREF_5_KONSTRUKCE"
XR6K "XREF_6_KONSTRUKCE"
XR7K "XREF_7_KONSTRUKCE"
XR8K "XREF_8_KONSTRUKCE"
XR9K "XREF_9_KONSTRUKCE"
Konstrukce - zmrazení
XXR0K "XREF_0_KONSTRUKCE"
XXR1K "XREF_1_KONSTRUKCE"
XXR2K "XREF_2_KONSTRUKCE"
XXR3K "XREF_3_KONSTRUKCE"
XXR4K "XREF_4_KONSTRUKCE"
XXR5K "XREF_5_KONSTRUKCE"
XXR6K "XREF_6_KONSTRUKCE"
XXR7K "XREF_7_KONSTRUKCE"
XXR8K "XREF_8_KONSTRUKCE"
XXR9K "XREF_9_KONSTRUKCE"
Konstrukce - změna do vrstvy
CXR0K "XREF_0_KONSTRUKCE"
CXR1K "XREF_1_KONSTRUKCE"
CXR2K "XREF_2_KONSTRUKCE"
CXR3K "XREF_3_KONSTRUKCE"
CXR4K "XREF_4_KONSTRUKCE"
CXR5K "XREF_5_KONSTRUKCE"
CXR6K "XREF_6_KONSTRUKCE"
CXR7K "XREF_7_KONSTRUKCE"
CXR8K "XREF_8_KONSTRUKCE"
CXR9K "XREF_9_KONSTRUKCE"

Servis vrstev variant
ZV    zapne všechny varianty
VV    zmrazi všechny varianty
ZV1    zapne varianty 1
VV1    zmrazi varianty 1
ZV2     dtto pro 2
VV2     dtto pro 2
ZV3     dtto pro 3
VV3     dtto pro 3
ZV4     dtto pro 4
VV4     dtto pro 4
ZV5     dtto pro 5
VV5     dtto pro 5
ZV6     dtto pro 6
VV6     dtto pro 6
ZV7     dtto pro 7
VV7     dtto pro 7
ZV8     dtto pro 8
VV8     dtto pro 8
ZV9     dtto pro 9
VV9     dtto pro 9

Ovládání vrstev enterních referencí starého stavu
XRS    "XREF_STARY"    zapnuti vrstvy
XXRS   "XREF_STARY"    zmrazeni vrstvy
CXRS   "XREF_STARY"    presun do vrstvy

Ovládání vrstev studie
XRSTU   "XREF_STUDIE"    zapnuti vrstvy
XXRSTU  "XREF_STUDIE"    zmrazeni vrstvy
CXRSTU  "XREF_STUDIE"    presun do vrstvy

Ovládání klempířských vrstev
1K    "SKJ_1K"      zapnuti vrstvy
X1K    "SKJ_1K"      zmrazeni vrstvy
C1K    "SKJ_1K"      presun do vrstvy
2K    "SKJ_2K"       dtto pro 2
X2K    "SKJ_2K"       dtto pro 2
C2K    "SKJ_2K"       dtto pro 2
3K    "SKJ_3K"       dtto pro 3
X3K    "SKJ_3K"       dtto pro 3
C3K    "SKJ_3K"       dtto pro 3
4K    "SKJ_4K"       dtto pro 4
X4K    "SKJ_4K"       dtto pro 4
C4K    "SKJ_4K"       dtto pro 4
5K    "SKJ_5K"       dtto pro 5
X5K    "SKJ_5K"       dtto pro 5
C5K    "SKJ_5K"       dtto pro 5
6K    "SKJ_6K"       dtto pro 6
X6K    "SKJ_6K"       dtto pro 6
C6K    "SKJ_6K"       dtto pro 6
7K    "SKJ_7K"       dtto pro 7
X7K    "SKJ_7K"       dtto pro 7
C7K    "SKJ_7K"       dtto pro 7
8K    "SKJ_8K"       dtto pro 8
X8K    "SKJ_8K"       dtto pro 8
C8K    "SKJ_8K"       dtto pro 8
9K    "SKJ_9K"       dtto pro 9
X9K    "SKJ_9K"       dtto pro 9
C9K    "SKJ_9K"       dtto pro 9
10K    "SKJ_10K"       dtto pro 10
X10K   "SKJ_10K"       dtto pro 10
C10K   "SKJ_10K"       dtto pro 10
11K    "SKJ_11K"       dtto pro 11
X11K   "SKJ_11K"       dtto pro 11
C11K   "SKJ_11K"       dtto pro 11
12K    "SKJ_12K"       dtto pro 12
X12K   "SKJ_12K"       dtto pro 12
C12K   "SKJ_12K"       dtto pro 12
13K    "SKJ_13K"       dtto pro 13
X13K   "SKJ_13K"       dtto pro 13
C13K   "SKJ_13K"       dtto pro 13
14K    "SKJ_14K"       dtto pro 14
X14K   "SKJ_14K"       dtto pro 14
C14K   "SKJ_14K"       dtto pro 14
15K    "SKJ_15K"       dtto pro 15
X15K   "SKJ_15K"       dtto pro 15
C15K   "SKJ_15K"       dtto pro 15
16K    "SKJ_16K"       dtto pro 16
X16K   "SKJ_16K"       dtto pro 16
C16K   "SKJ_16K"       dtto pro 16
17K    "SKJ_17K"       dtto pro 17
X17K   "SKJ_17K"       dtto pro 17
C17K   "SKJ_17K"       dtto pro 17
18K    "SKJ_18K"       dtto pro 18
X18K   "SKJ_18K"       dtto pro 18
C18K   "SKJ_18K"       dtto pro 18
19K    "SKJ_19K"       dtto pro 19
X19K   "SKJ_19K"       dtto pro 19
C19K   "SKJ_19K"       dtto pro 19
20K    "SKJ_20K"       dtto pro 20
X20K   "SKJ_20K"       dtto pro 20
C20K   "SKJ_20K"       dtto pro 20

Ing. Petr Skokan