SkiJo SoftwareÚvod

Prvotní ověření správnosti instalace a funkčnosti nadstavby ...

Jak zjistit, že je nadstavba správně instalována ?
- po spuštění programu nebo otevření výkresu se objeví:
*** Předvolba velikosti textu nastavena na 2.5 mm ***
*** Displej bez definovaného rámečku ! *** Konfig<--SKIJO.CFG ***
nebo něco podobného. V tomto případě ja nadstavba správně instalována a přístupná.


Nekreslí obklad pro ČSN 013420 ...

Výpadek kreslení obkladu pro ČSN 013420 se může vyskytnout, pokud je funkce volána jako jedna z prvních. SkiJo nemá aktivovánu jednu z podpůrných funkcí.
- řešení:
Před kreslením obkladu proveďte načtení servisu, tím se potřebná funkce aktivuje. Načítání servisu možno nastavit i v konfiguraci SkiJo - Soubor/Konfig/SkiJo/Program ... uložit jako SkiJo. Bude opraveno od verze 25.0.


Nekreslí zateplení jako sendvičovou stěnu ...

Výpadek kreslení sendvičové stěny se může vyskytnout v nedefinovaném výkresu - bez hladin, pokud je funkce volána jako jedna z prvních. SkiJo nemá aktivovánu jednu z podpůrných funkcí.
- řešení:
Pracujte v definovaném výkrese nebo proveďte před kreslením stěny načtení servisu, tím se potřebná funkce aktivuje. Načítání servisu možno nastavit i v konfiguraci SkiJo - Soubor/Konfig/SkiJo/Program ... uložit jako SkiJo. Bude opraveno od verze 25.0.


SkiJo nad ZWCADem 2010 (verze 2010.05.31(14725)) - problémy...

Níže uvedený problém uchopení prvního bodu otvoru nebo příčky se nevyskytuje, nicméně se objevil jiný, a to občasný výpadek uchopení bodu otvoru na protilehlé stěně (kolmo k) a zakončení příčky (kolmo k) ... . Jedná se tedy o občasné výpadky ZWCADu u uchopení uvnitř složitějších funkcí SkiJo.
- řešení:
Vypnutí uchopovacích režimů v ZWCADu umožní jejich lepší funkci ve SkiJu. Očekávám zlepšení stavu v další verzi ZWCADu.


SkiJo nad ZWCADem 2010 (verze 2009.12.31(14211)) - problémy...

1. - Nepřesné (programové) uchopení prvního bodu při zadání otvoru nebo příčky pouhým ukázáním.
2. - Nesprávná velikost šraf.
3. - Tip po otevření výkresu - pokud se neobjeví startovací zpráva viz výše "Prvotní ověření správnosti instalace ..." a měřítko není správně nastaveno.
- řešení:
1. - Nastavte uchopovací režimy tak, aby došlo k přesnému uchopení stěny již při Vašem zadání. Očekávám obnovení programové funkce v další verzi ZWCADu.
2. - Použijte druhou ikonku šraf - měřítko je upraveno.
3. - Zvolte UkažPar z roletového menu Výkres. Parametry výkresu budou nastaveny.


SkiJo nad ZWCADem 2006-2007 - problémy...

1. - Nefunkční položka roletového menu - Edituj/Properties(Vlastnosti). Platný název příkazu ZwCADu je "_PROPERTIES".
2. - Nefunkční přepínání režimu ORTHO při funkčních klávesách SkiJo. Platný název příkazu ZWCADu je "_ORTHO".
3. - Příliš velké měřítko šraf při použití šablony výkresu ZWCADISO.dwt. Při použití této šablony ZWCAD zřejmě přepočítává parametry šraf z palců - dle mého názoru nežádoucí vlastnost.
4. - Nesprávné ikony doplňované do roletových menu SkiJo - zřejmě chybná iniciativa ZWCADu 2007.
- řešení:
1. - Možno upravit po příkazu "_CUSTOMIZE" (_CUSTOMIZE/Menus/Edituj/Vlastnosti) - změnit název příkazu.
2. - Možno upravit po příkazu "_CUSTOMIZE"(_CUSTOMIZE/Keyboard/F8) - změnit název příkazu.
3. - Použít šablonu ZWCAD.dwt, jiné řešení-přepnutí se hledá.
4. - Další verze ZWCADu ?

Upravené menu řešící body 1 a 2 Vám může být zasláno e-mailem.


Kombinace menu SkiJo-AutoCAD je pro rozhraní CUI obtížnější ...

Postupujte podle návodu.
- řešení:
Návod kombinace menu - PDF


SkiJo nad produkty ADT (Architectural) CS ...

SkiJo (WINCS) nad produkty ADT (Architectural) nefunguje.
- řešení:
Při instalaci ADT (Architectural) proveďte také instalaci samotného AutoCADu a nad ní SkiJo provozujte.
Pokud chcete SkiJo provozovat nad ADT (Architectural), zakládejte výkresy s pomocí šablon AutoCADu - ACAD.dwt, ACADISO.dwt, popřípadě bez šablony. Nebo použijte verzi SkiJo pro anglické produkty (WININ).


Po chybě nebo přerušení funkce SkiJo zůstanou nastaveny atypické parametry - např. po PŘÍČCE uchopovací režim kolmo, po OBKLADU tečkovaná čára ...

Je to způsobeno nedostupností chybové funkce SkiJo, která toto ošetřuje. Funkce je nedostupná, pokud není načítán na počátku výkresu ACAD.lsp (AutoCAD), ICAD.lsp/ON_START.lsp (BricsCAD), ZWCAD.lsp (ZWCAD). U programů AutoCAD LT a BricsCAD v.8 nastává výpadek chybové funkce SkiJo při opětovném výskytu chyby.
- řešení:
Zajistěte správnou instalaci SkiJo - viz nahoře - "Prvotní ověření správnosti instalace a funkčnosti nadstavby".
U programů AutoCAD LT a BricsCAD v.8 byla v roletě (POP menu) "Výkres" umístěna položka "Reset2", která kromě nastavení implicitních parametrů provede i obnovu chybové funkce SkiJo. Lepší řešení se dále hledá.


Výpadky funkcí SkiJo z důvodu konfliktu s definicí zkratek AutoCADu ...

Pro AutoCADy byl zjištěn konflikt definované zkratky "KT" (kótaoblouk) s kótovací funkcí SkiJo "KT" - kóty SkiJo neasociativní.
- řešení:
Zrušit definovanou zkratku "KT" (kótaoblouk) pro AutoCADy ve všech souborech ACAD.pgp, ACLT.pgp, ACADLT.pgp.


Nedokončení příkazu DEFINUJ od verze 4.x BricsCADu/IntelliCADu, nejsou definovány vrstvy ...

Po doplnění definice fontu do SkiJo někdy dochází u BricsCADu/IntelliCADu v.4 a vyšší k zastavení a nedokončení příkazu DEFINUJ. Je to způsobeno změnou počtu parametrů příkazu IntelliCADu PÍSMO.
- řešení:
Změna konfigurace SkiJo - Soubor/Konfig/SkiJo/Program/Popisy-2 - implicitní textový font nastavit "Dle šablony" a konfiguraci uložit jako SkiJo.


Nenačítání ICAD.lsp pro BricsCAD/IntelliCAD, nefungují některé položky menu, po otevření výkresu se neobjeví hlášení o nastavení rámečku, velikosti textu, konfigu ...

V těchto programech je jednoduchý soubor ICAD.lsp součástí instalace BricsCADu/IntelliCADu, proto je soubor ICAD.lsp nadstavby SkiJo potlačen.
- řešení:
Je třeba zajistit načítání obou těchto souborů - viz příručka: Instalace spolu s jinými programy - Soubor ACAD.lsp (dtto ICAD.lsp). Jinou možností je dopsání řádku do souboru ICAD.lsp v adresáři BricsCADu/IntelliCADu: (load "c:/icawincs.xxx/icad") - disk (c:) a adresář (icawincs.xxx) zapsat podle skutečnosti. Další možností je přejmenovat ICAD.lsp v adresáři BricsCADu/IntelliCADu a tím jej potlačit, výpadek funkcí BricsCADu/IntelliCADu je zanedbatelný a SkiJo začne pracovat.

Podobně pro ZWCAD a jeho soubor ZWCAD.lsp - dopsat (load "c:/zwwincs.xxx/zwcad").
Pozn.: xxx znamená poslední trojčíslí sériového čísla SkiJo.


Nenačítání nabídek při instalaci SkiJo pro BricsCAD/IntelliCAD ...

V operačních systémech W2000 a XP se vyskytl s BricsCADem/IntelliCADem problém, že odmítá načítat soubory nabídek-menu. Tyto soubory musejí mít příponu napsánu malými písmeny.
- řešení:
Soubory je potřeba přejmenovat:
- SJICAPOP.MNU přejmenovat např. na SJICAPO.mnu
- SJICATOL.MNU přejmenovat např. na SJICATO.mnu
- SKIJOKEY.ICK přejmenovat např. na SKIJOKE.ick
- SKIJOCOM.ICA přejmenovat např. na SKIJOCO.ica
a poté provést jejich načtení.


Chybná funkce zkratkového příkazu "U" - zpět pro BricsCAD/IntelliCAD, vrátí na počátek výkresu ...

Nadstavba po načtení zkratek definuje také anglické názvy příkazů. Definice zkratky "U" pro vyvolání "Z" - jednoduchého příkazu zpět a použití této zkratky vede ke zrušení všech operací ve výkrese, k návratu na jeho počátek.
- řešení:
Nepoužívejte zkratkový příkaz "U", použijte původní český příkaz "Z". Doporučuje se vyřadit toto přiřazení ze seznamu zkratek.


Při otevírání dalších výkresů v AutoCADu r.2000 a výše nefungují některé položky menu, po otevření výkresu se neobjeví hlášení o nastavení rámečku, velikosti textu, konfigu ...

V AutoCADu r.2000 a výše nedochází při otevření dalších výkresů k automatickému načtení souboru ACAD.lsp - tudíž vypadávají některé funkce:
- chyba při šrafách
- chyba při dotazu na výkres - položka "UkažPar"
- chyba při použití knihoven
- řešení:
Je třeba nastavit načítání souboru ACAD.lsp pro každý výkres:
- Preference
- Systém
- Obecné nastavení
- Načítat ACAD.lsp s každým výkresem - zaškrtnout


Speciality SkiJo pro BricsCAD/IntelliCAD ...

- definice status řádku nemá význam - vypisuje přímo hodnotu MODEMACRO
- nemodeluje patro ani schodiště
- nepočítá plochu místnosti - vyřešeno
- DIGIT ortogonálně neuzavírá - vyřešeno
- poměrně dlouho trvá první vstup do knihovny - pomalý AutoLISP - vyřešeno
- řešení:
Výměna části SkiJo na požádání.


Síťová instalace ...

Funkce nadstavby spočívá v načítání LSP programů, načítání menu a vkládání bloků z knihoven. Pouze konfigurační soubor je ukládán uživatelem. Jak tedy vytvořit síťovou instalaci?
- řešení:
1. Instalaci SkiJo proveďte na SERVERU, nastavte přístup (čtení podpůrných souborů) ve všech AutoCADech (profilech) také do tohoto adresáře. Uživatelé mají k dispozici společnou instalaci SkiJo, nicméně si mohou navzájem přepisovat konfiguraci SkiJo - ta je v tomto případě společná.
2. Pokud uživatelé vyžadují individuální konfigurace SkiJo, je možno využít vlastnosti, že konfigurační soubor SKIJO.CFG se ukládá do místa nalezeného souboru SKJCFG.LSP. Vytvořte tedy další podadresáře (např. na lokálním disku) pro každého uživatele a doplňte přístupy v AutoCADech (profilech). Do vytvořených podadresářů rovněž nakopírujte soubor SKJCFG.LSP a nastavte prioritu podpůrného stromu - nejprve podadresář, poté hlavní adresář SkiJo (nebo vymažte SKJCFG.LSP v hlavním adresáři SkiJo). Konfigurace budou poté ukládány pro každého uživatele do zvláštního adresáře.

Pro případ síťové instalace Vám bude SkiJo dodáno s uvedením rozsahu sériových čísel.


Popisné značky ocelových, prefabrikovaných, ... prvků jsou žluté, nejsou vidět ...

Nadstavba byla od počátku optimalizována pro kreslení černobílých výkresů a černé pozadí displeje. Při barevných tiscích a práci se světlým displejem jsou tyto popisy obtížně čitelné.
- řešení:
Na vyžádání Vám budou popisné značky dodány např. v barvě zelené, uvažuje se o uvolnění pevně nastavené barvy popisných značek kdy po úpravě funkcí by značky přejímaly barvy hladin, do kterých jsou umisťovány.


Po vložení prvku z knihovny jsou nečitelné české znaky ...

Při používání AutoCADu v anglických Windows někdy dochází k překódování českých znaků ve výkresech nižších verzí.
- řešení:
Pokud se Vám tento problém vyskytne, budou Vám bloky dodány v poslední verzi AutoCADu. Jelikož používání anglické verze operačního systému nepředpokládám, je SkiJo dodáno ve standartní podobě, čímž je zaručena čitelnost i pro nižší verze AutoCADu.


Nemodeluje madlo zábradlí točitého schodiště ...

Při modelování točitého schodiště v AutoCADech r.14, r.2000, r.2002 a r.2004 dochází k výpadkům modelování některých segmentů madla zábradlí. Za toto se omlouvám, ale dle mého názoru se jedná o výpadky modeláře AutoCADu - vytažení kružnice podle prostorové křivky (ověřeno při ručním modelování), verze r.13 a r.2005 modelují bezchybně.
- řešení:
Nemodelovat zábradlí.


AutoCAD se SkiJem odmítá otevírat a ukládat výkresy ...

V některých verzích SkiJo byla provedena definice status řádku pomocí proměnné MODEMACRO. Při určité kombinaci došlo k fatální chybě a ukončení AutoCADu.
- řešení:
Bude Vám dodán upravený soubor ACAD.lsp, který definici status řádku neprovádí. Poslední verze SkiJo umožňuje volitelnou definici status řádku. Uvedený problém se vyskytuje při nastavení definice na "Plný". Pokud k chybě dojde, spusťte AutoCAD znovu a ihned proveďte změnu nastavení - uložit jako SkiJo a AutoCAD ukončete. Při dalším spuštění je vše v pořádku.

Ing. Skokan Petr